Visual Music

Charles Burchfield's <em>Autumnal Fantasy</em>