Goodbye to Spring, and Hello to Summer

Calmus Ensemble Leipzig