Summer Encore: Gina Bachauer 2018 Competition Winners

Huan Li & Zhu Wang